Retail Inner UPC Coded Pizza  

573861

Porsena's Individually Wrapped 12" Sausage & Pepperoni Pizza 6/24.75 oz.

573864

Porsena's Individually Wrapped Deluxe Pizza 6/22.75 oz.

573868

Porsena's Individually Wrapped 12" Bacon Chicken Ranch Pizza 6/23.75 oz.

Product ULF # Price
Porsena's Individually Wrapped 12" Country Breakfast Pizza 6/28 oz.573661
Porsena's Individually Wrapped 12" Vegetarian Pizza 6/25.25 oz.573692
Porsena's Individually Wrapped 12" Cheese Pizza 6/21.25 oz.573693
Porsena's Individually Wrapped 12" Pepperoni Pizza 6/22.75 oz.573860
Porsena's Individually Wrapped Meat Lovers Pizza 6/25.75 oz.573862
Porsena's Individually Wrapped Bacon Cheeseburger Pizza 6/24.75 oz.573863
Porsena's Individually Wrapped Chicken Alfredo Pizza 6/22.25 oz.573866
Porsena's Individually Wrapped Sausage White Garlic Pizza 6/21.25 oz.573867